Songs

Lala

Yu Am Lala!

Am lala ton mi.
Am lala koski yu abil na jiwa ji lubi.
Yu sen hazuni. To hazunigi mi.
Keseba na no bonoko juioko Sola daw pas barix? x 2

Mi nefra na oko yu na wawa.
To gutongi mi.
Mi suki denwatu hu yu haha,
sama kom moyte preferi.

Yusu muka sen daymo meli denwatu hu yu wanji.
Yu am wanji ton mi moyto hu da hazunigi.

Am lala ton mi.
Am lala koski yu abil na jiwa ji lubi.
Yu sen hazuni. To hazunigi mi.
Keseba na no bonoko juioko Sola daw pas barix?

Yu ji mi am sampo daw pas bofun,
celki imi abil na woxa imisu pifu.

Am oko flura. Ete haja hinto.
Imi lubi Sola, mas godo Sola no sen bono.

Am lala ton mi.
Am lala koski yu abil na jiwa ji lubi.
Yu sen hazuni. To hazunigi mi.
Keseba na no bonoko juioko Sola daw pas barix?

Keseba na no bonoko Sola daw pas barix?
Ke-ke-ke-keseba na no bonoko juioko Sola daw pas barix? x 2

Dukopi no sen Cori

Dukopi no sen cori.
Na cori to resta min un to.
Na kopi to resta max un to.
Cele de kopi sen dento.

Dukopi no sen cori.
Mi kopi yusu to - pia yu hare to.
Un to tas mi, un to tas yu.
Kopi sen imisu to.

Eger mi cori yusu duacalun,
yu musi na yongu bus.
Mas eger mi sol kopi to,
hay un to tas moyun te.

Na fale max to,
dento name "dukopi".
Na dishadya idey intre moyte,
Denseba dukopi sen suprem.